Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin konursu Gwiazdka z Janod

REGULAMIN KONKURSU „Gwiazdka z Janod”

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Gwiazdka z Janod” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Solution Baby Care z siedzibą: ul. Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa, wyłącznego dystrybutora marki Janod w Polsce.

Organizatorem Konkursu jest Solution Baby Care (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 14.11.2022 do 18.12.2022 (do godziny 23:59).

§ 2 Uczestnicy konkursu

 

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. jest pełnoletnia
 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
 5. wykonała Zadanie Konkursowe.
 6. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

 

 1. Zadanie Konkursowe polega na zakupieniu zabawek marki Janod za kwotę minimum 150 zł, zamieszczonych w katalogu zabawek „Wyjątkowe prezenty dla wyjątkowych dzieci. Gwiazdka 2022”, dostępnym w wybranych sklepach z zabawkami, oraz pokolorowaniu przez dziecko malowanki (technika dowolna), zamieszczonej na stronie 7 w w/w katalogu (dalej: Praca Konkursowa).
 2. Zdjęcia paragonu za zakup zabawek oraz Pracy konkursowej należy przesłać na adres mailowy organizatora bok@janod.pl. § 1 Postanowienia ogólne
 3. Organizator wybierze 20 zwycięzców, którzy otrzymają Nagrodę, którą jest wybrany zestaw kreatywny marki Janod o wartości do 49 zł. Do wyboru są następujące zestawy kreatywne:
  • Zestaw kreatywny Mozaika Zwierzęta 3+, Janod Indeks:J07899
  • Zestaw kreatywny Mozaika Piraci 5+, Janod Indeks: J07897
  • Zestaw artystyczny Mozaika Konie i jednorożce 5+, Janod Indeks: J07957
  • Zestaw kreatywny Do zdrapywania Dinozaury 5+, Janod Indeks: J07889
  • Zestaw kreatywny Papierowe samoloty z wyrzutnią 6+, Janod Indeks: J07940
  • Zestaw kreatywny Do zdrapywania Zwierzęce mandale 7+, Janod Indeks: J07892
  • Zestaw kreatywny Papierowe rakiety z wyrzutnią 7+, Janod Indeks: J07988
 4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej do dnia 21.12.2022r. w wiadomości mailowej na adres mailowy, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie do dnia 03.01.2023r. na adres mailowy bok@janod.pl wiadomości, w której znajdzie się: imię i nazwisko zwycięzcy, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) i nr telefonu na potrzeby dostarczenia przesyłki kurierskiej oraz wskazanie wybranego zestawu kreatywnego. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy pocztą kurierską do dnia 23.01.2023r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięzcy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego zestawu kreatywnego marki Janod, o tej samej wartości, jeśli zestaw wskazany przez zwycięzcę, będzie niedostępny.
 8. Prawidłowe wykonanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Praca Konkursowa, polegająca na pokolorowaniu malowanki zamieszczonej w katalogu zabawek „Wyjątkowe prezenty dla wyjątkowych dzieci. Gwiazdka 2022”, stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości dziecka Uczestnika.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie zdjęcia zgłoszonej przez niego Pracy Konkursowej do celów związanych z Konkursem na profilu marki Janod na Instagramie https://www.instagram.com/janod polska. Uczestnik akceptuje fakt, że zdjęcie zgłoszonej przez niego Pracy Konkursowej może zostać wykorzystane do stworzenia postu, który zostanie opublikowany na profilu na profilu marki Janod na Instagramie https://www.instagram.com/janod polska.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Prac Konkursowych:

1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,

2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa

4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących utwory osób trzecich

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Zwycięzcy będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby wysłania nagrody i następnie będą wykasowane.

 

§ 5 Tryb składania reklamacji

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres bok@janod.pl.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.janod.pl. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu będzie się znajdować w poście konkursowym na portalu Instagram na profilu marki Janod https://www.instagram.com/janod polska. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Informacje o wynikach konkursu będą opublikowane na profilu marki Janod na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/janod_polska/ .
 3. Lista sklepów biorących udział w konkursie, w których dostępny jest katalog zabawek „Wyjątkowe prezenty dla wyjątkowych dzieci. Gwiazdka 2022” znajduje się na stronie https://janod.pl/Gdzie-kupic-clinks-pol-219.html w zakładce Polecane sklepy.
 4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

Nagrody w konkursie:

 

Zestawy kreatywne Janod – do wyboru:

 

 1. Zestaw kreatywny Mozaika Zwierzęta 3+, Janod
  • Indeks: J07899
 2. Zestaw kreatywny Mozaika Piraci 5+, Janod
  • Indeks: J07897
 3. Zestaw artystyczny Mozaika Konie i jednorożce 5+, Janod
  • Indeks: J07957
 4. Zestaw kreatywny Do zdrapywania Dinozaury 5+, Janod
  • Indeks: J07889
 5. Zestaw kreatywny Papierowe samoloty z wyrzutnią 6+, Janod
  • Indeks: J07940
 6. Zestaw kreatywny Do zdrapywania Zwierzęce mandale 7+, Janod
  • Indeks: J07892
 7. Zestaw kreatywny Papierowe rakiety z wyrzutnią 7+, Janod
  • Indeks: J07988

 

pixel